អំពីយើង

This website is build that allow you to search a song not only the title but the the phrase of lyric too in google. We have the official youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCo6IM_QDXOQwvbQV7TTusnA/ please subscribe if you want to see the new upload video.  Our video was design and rendering in high quality image audio and video.

ទំព័រវែបសាយនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង អោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការស្វែងរកបទចំរៀងដោយមិនចាំចំណងជើង មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រាន់តែវាឃ្លាណាមួយនៃបទចំរៀង ក្នុង google ។

No comments:

Post a Comment